تصویر مربوط به یک کیست تخمدان می باشد که یکی از علل دردهای شکمی در خانمها وهمچنین یکی از علل نازایی است.