تصویر داروی تامی فلو یکی از داروهای مورد استفاده در درمان آنفلونزای خوکی یا همان نوع H1n1.تصاویر زیر به ترتیب نشان دهنده داروی مورد استفاده در درمان آنفلونزا-ویروس آنفلونزا-علایم بیماری-نحوه انتقال بیماری-نحوه پیشگیری از ابتلا به بیماری و بحران ناشی از همه گیری این بیماری را نشان میدهد

H1N1تصویر ویروس آنفلونزاشکل شماتیک ویروس آنفلونزا