به قول مجری برنامه نود آقای فردوسی پور چه می کند این انفلونزا