برای شروع فعلا این تصاویر را به یاد داشته باشید.بعدا با آنها زیاد کار داریم

آناتومی قلب وعروق بزرگ را نیزدر زیر ملاحطه مینمایید.

این هم تقدیم به همه شما عزیزان