تصاویر زیر جهت نشان دادن قطعات سخت افزاری به دوستانی است که اطلاعی در مورد سخت افزار کامپیوتر ندارند.

1_مادر برد motherboard

2-CPU

3_

 

Ram 

4_FAN

 

 

5_

CASE

 

 

 

 

 

 

 

HARD DRIVE